Folia magnetyczna

Naklejki magnetyczne

Na­klej­ki ma­gne­tycz­ne po­sia­da­ją sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie. Moż­na umieścić je na wszel­kie­go ro­dza­ju podło­żach me­ta­lo­wych, np:

  • szaf­ka,
  • drzwi,
  • lo­dów­ka,
  • samochód,
  • itp.

Naklejki tego typu są pro­stą w za­sto­so­wa­niu i co ważne! - bez­in­wa­zyj­ną for­mą reklamy. Można je samodzielnie i w do­wol­nej chwi­li zdjąć bez ry­zy­ka uszko­dze­nia podło­ża, przywracając pierwotny wygląd danej powierzchni.

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

  • wy­druk na fo­lii sa­mo­przy­lep­nej na­kle­jo­ny na fo­lię ma­gne­tycz­ną,
  • cię­cie pod ką­tem pro­stym,

CENY USTALAMY INDYWIDUALNIE: xero|xero100.pl| |xero|xero100.pl lub +48 22 654 98 71.